బీచ్ ఒడ్డున అందాలతో రచ్చ చేస్తున్న స్రవంతి చొక్కారపు